Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.legret.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego www.legret.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest AFLOS Elwira Kondracka. z siedzibą w Warszawie (03-140) przy ul. Odkrytej 36a/52, , NIP: 5441498196, REGON: 366449943.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

●     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

●     poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania wysyłki zamówionego towaru.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis AGDmaster.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt.

Polityka plików “cookies”

Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Operator serwisu www.legret.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

●     dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

●     przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

●     możliwości logowania do serwisu;

●     utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest AFLOS Elwira Kondracka, NIP: 5441498196.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Punkt kontaktowy – do kontaktu z Administratorem: ul. Odkryta 36A/135, 03-140 Warszawa, info@aflos.pl

4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, NIP, REGON, adresu zamieszkania lub adresu wysyłki, danych kontaktowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) przetwarzane będą: a. dane osobowe podane przez Pana/Panią dobrowolnie Administratorowi w wyniku złożenia przez Państwa zapytania dot. oferty handlowej Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –  przez okres pozostawiania przez Pana/Panią z Administratorem w kontakcie zainicjowanym czy to przez Pana/Panią, czy to przez Administratora, lub do dnia wycofania przez Pana/Panią zgody, jeśli takowe odwołanie nastąpi; b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w razie, gdyby została zawarta między Panem/Panią a Administratorem umowa lub inny stosunek cywilnoprawny, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy –  przez okres aż do pełnego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony oraz upływu okresu gwarancji i/lub rękojmi, jeżeli te uprawnienia przysługując którejkolwiek ze Stron w ramach umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony; c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; d. jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą stroną umowy, lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej, lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.d) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy – przez okres aż do pełnego wykonania obowiązków wynikających z umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony oraz upływu okresu gwarancji i/lub rękojmi, jeżeli te uprawnienia przysługując którejkolwiek ze Stron w ramach umowy lub innego stosunku cywilnoprawnego przez obie strony; e. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e) RODO (tj. w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania prawnych, obrony przed roszczeniami –  dane zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a upływie czasu, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

1. Dane osobowe mogą być, z zachowaniem określonych przepisami prawa wymagań w tym zakresie, przekazywane podmiotom trzecim, w tym podmiotom przetwarzającym i odrębnym administratorom działającym na zlecenie Administratora lub wspólnie z Administratorem i uczestniczącym w imieniu Administratora, lub wspólnie z Administratorem w procesach przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom wykonujące na rzecz Administratora usługi kadrowe i księgowe, konsultacyjne, prawne, usługi utrzymania infrastruktury IT.

2. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także – w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, również prawo żądania ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych.

3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w niniejszej informacji.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacjach, w których związane to będzie z przetwarzaniem tych danych z wykorzystaniem środków technicznych dostarczanych przez podmioty trzecie, których centra danych zlokalizowane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, NIP, REGON, adresu zamieszkania lub adresu wysyłki, danych kontaktowych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu) jest obowiązkowe o tyle, o ile Pan/Pani lub reprezentowana przez Pana/Panią osoba prawna, lub jednostka organizacyjna będąca stroną umowy będzie podejmować czynności prowadzące do zawarcia umowy z Administratorem, lub taką umowę zawrze, a niepodanie tych danych może skutkować brakiem zawarcia umowy lub brakiem wysyłki towaru do czasu podania tych danych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług i towarów oferowanych poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest AFLOS Elwira Kondracka z siedzibą w Warszawie, ul. Odkryta 36A lok. 154, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5441498196, REGON 366449943
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.legret.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.